Jon Z, Eladio Carrion – Nikes, Diamantes Y Skinnies